Identiteit

GRONDSLAG

De grondslag van de Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op reformatorische grondslag te Rijssen-Holten, waarvan uitgaan de Haarschool, de Banisschool, de Brekeldschool, In den Climtuin en de Ronde Maat, zoals deze in artikel 1 van de statuten van deze vereniging als volgt is omschreven:

"De vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden, in Gods Woord geopenbaard, en ontleent aan dat Woord de beginselen voor de opvoeding der kinderen, overeenkomstig de onverkorte en onveranderde Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619." 

OPDRACHT

Onze school ziet het als zijn opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van kinderen en jongeren. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van de kerk. Het doel daarvan is ze te leren de hun geschonken gaven in te zetten in dienst van God en de naaste, en daarmee van de samenleving, en ze op die manier te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan.

Deze opdracht vervullen we in afhankelijkheid van de HEERE en in een gemeenschap die mede bestaat uit de ouders, die de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen dragen, en de kerken die ook aan die vorming bijdragen.

BIJBEL

De Bijbel is voor ons het Woord van God en daarmee heilig: wij geloven zonder enige twijfel alles wat daarin staat. Met de Bijbel belijden we de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook leert de Bijbel ons dat er onder de hemel geen andere naam onder de mensen is gegeven, door welke wij zalig moeten worden dan de naam van Jezus Christus, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Het geloof maakt ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig, in de weg van wedergeboorte en bekering. Het is de Heilige Geest, Die dat geloof in het hart werkt door de verkondiging van het Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Zonder een waar geloof is de mens echter geestelijk dood vanwege misdaden en zonden. Deze Bijbelse boodschap onderwijzen we aan de leerlingen. Wij gebruiken daarvoor op onze school de Bijbel in de Statenvertaling. 

DE BELIJDENISGESCHRIFTEN

De kerk der eeuwen heeft haar geloof in belijdenisgeschriften neergelegd. Onze school onderschrijft onvoorwaardelijk de vroegchristelijke belijdenissen (de Apostolische Geloofsbelijdenis ofwel de Twaalf Artikelen, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) alsmede de Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). 

Wij onderschrijven deze geschriften volledig omdat zij in alles overeenkomen met de Bijbel. Ze gelden voor ons als de normatieve uitleg van de Bijbel en zijn daarmee mede bepalend voor ons belijden én handelen. Daarin weten we ons verbonden met kerkelijke gemeenten die een zelfde visie hebben op de Bijbel en de belijdenis.

DE TIEN GEBODEN

Omdat we belijden dat de Bijbel (en de daarop gebaseerde belijdenissen) zeggenschap heeft over alle terreinen van het leven, ontlenen we daaraan onze waarden en normen. De Tien Geboden vormen voor ons het uitgangspunt.

Naast de functie om ons te ontdekken aan onze zonden en ons tot Christus te brengen, fungeren deze geboden voor degenen die in Christus zijn, als een regel om uit dankbaarheid daarnaar te leven. 

Tegelijkertijd omvatten deze geboden heilzame regels voor werkelijk ieder mens en voor de gehele samenleving.

TOELATEN VAN LEERLINGEN

De reformatorische Schoolvereniging Rijssen  is opgericht voor en door ouders die hun kinderen graag reformatorisch onderwijs willen geven. Tot de scholen worden in principe alleen leerlingen toegelaten van ouders die de doelstellingen en uitgangspunten van de school van harte onderschrijven.